Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417

 Stanovy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky z.s.

Část I.

Základní ustanovení

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Spolek je založen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

Článek 2

Název Spolku

Název spolku zní: „Cech malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky z.s.“, případně:

„Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.“, nebo „CMLT ČR z.s.“, dále jen „Cech“.

 

Článek 3

Sídlo Cechu

Sídlo Cechu je: Učňovská 100/1, Praha 9, 190 00, Česká republika.

 

Článek 4

Cíl činnosti Cechu

1.      Cech je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Cech je centrum malířů, lakýrníků, natěračů a tapetářů založené za účelem naplňování společného zájmu jeho členů. Cech je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace.

2.      Těmito stanovami se řídí zejména vnitřní organizace Cechu, práva a povinnosti jeho členů a zřízených orgánů Cechu. Stanovy jsou uloženy v sídle Cechu.

3.      Základním cílem činnosti Cechu je sdružovat fyzické a právnické osoby provozující malířské, lakýrnické a tapetářské práce v České republice, prosperita členů Cechu, prosazování jejich zájmů, vzájemná spolupráce členů ve všech oblastech jejich činnosti, využívání nových poznatků v oboru podnikání členů Cechu a v oborech souvisejících a zvyšování kvality služeb poskytovaných členy Cechu.

4.      Dalšími cíli činnosti Cechu jsou zejména:

a)      sjednocovat a obhajovat zájmy členů Cechu,

b)      zastupovat členy Cechu ve vztahu ke státním i jiným orgánům v ČR a v zahraničí,

c)      dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při činnosti členů,

d)      podporovat zavádění nových technologií,

e)      zajišťovat pro členy informace o materiálech, nářadí a technologiích používaných v oboru jejich činnosti,

f)       zajišťovat odborné předváděcí akce nových technologií a materiálů,

g)      spolupracovat se školami a zařízeními pro výchovu a vzdělávání učňů v oboru malíř, lakýrník

a tapetář, a to zejména při úpravě a doplňování školních vzdělávacích programů, zajišťování praktické výuky (odborného výcviku) pro žáky u členů Cechu, organizace odborných seminářů

a školení pro pedagogické pracovníky odborných škol,

h)      spolupracovat s výrobci materiálů, s nimiž malíři, lakýrníci a tapetáři pracují, s cílem získat veškeré informace o těchto materiálech, jejich vlastnostech, možnostech užití, doporučených pracovních postupech a získané informace předávat členům Cechu,

i)     organizovat kulturní, sportovní a další akce pro členy a partnery Cechu.

5.      Hlavním cílem činnosti Cechu není podnikatelská činnost. Činností je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Cech je však oprávněn vykonávat v souladu s platnými právními předpisy veškeré činnosti nezbytné k dosažení sledovaných cílů. Tato činnost spočívá zejména v:

a)    zprostředkovávání odborných služeb pro členy Cechu,

b)    pořádání přednášek, kurzů, seminářů, symposií, kongresů a dalších odborných akcí zaměřených na problematiku malířství, lakýrnictví a tapetářství,

c)     vydávání informačních bulletinů, zpráv a publikací,

d)    získávání sponzorských příspěvků,

e)     zajištění reklamních předmětů a jejich prodej,

f)     vytváření databanky informací, a to jak z domácích, tak zahraničních zdrojů,

g)     organizovaní výstav zaměřených k předmětu činnosti Cechu a jeho členů,

h)    spolupráci při tvorbě a změnách legislativních norem a předpisů týkajících se oboru činnosti Cechu a jeho členů,

i)     předkládání stanovisek, návrhů a petic,

j)     informování členů Cechu a veřejnosti o své činnosti,

k)    spolupráci se sdruženími, společnostmi a spolky obdobného poslání a zaměření v ČR

i v zahraničí,

l)     reklamní činnosti a marketingu pro členy Cechu a osoby spolupracující s Cechem.

6.      Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

7.      Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Část II.

 Orgány Cechu a jejich působnost

 

Článek 5

Orgány Cechu

1.       Orgány Cechu jsou:

a)       Valná hromada,

b)       Rada cechu,

c)       Předseda a místopředseda Cechu,

d)       Kontrolní a revizní komise, dále jen KRK,

e)       Rozhodčí komise, dále jen RK,

f)     Výkonný ředitel

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven těmito stanovami. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Cechu, ostatní orgány Cechu jsou volené. Funkční období všech volených a jmenovaných orgánů Cechu je tříleté, nestanoví-li Valná hromada jinak.

2.      Předsedou Cechu, KRK, RK a výkonným ředitelem mohou být jen občané České republiky.

3.      Rada cechu může používat také pojmenování: předseda Cechu – cechmistr, místopředseda Cechu – zástupce cechmistra, ostatní členové Rady – radní.

 

Článek 6

Postavení a pravomoc Valné hromady

1.      Nejvyšším orgánem Cechu je Valná hromada složená ze všech členů Cechu. Valná hromada je oprávněna rozhodovat ve všech věcech Cechu, nestanoví-li stanovy jinak.

2.      Do výlučné působnosti Valné hromady náleží právo:

a)       rozhodovat o změně stanov,

b)       rozhodovat na návrh Rady cechu, KRK a člena Cechu o vyloučení člena Cechu,

c)       rozhodovat o zániku Cechu,

d)     schválit volební řád Cechu v době voleb včetně počtu členů volených orgánů

e)       volit a odvolávat Radu cechu, KRK z řádných členů Cechu,

f)     volit a odvolávat RK z členů Cechu.

3.      Valná hromada dále na návrh Rady cechu:

a)       schvaluje vnitřní předpisy Cechu, jejich změny a doplňky,

b)       schvaluje výroční zprávu Cechu,

c)       schvaluje rozpočet Cechu na další rok,

d)       schvaluje zprávu o hospodaření Cechu,

e)       schvaluje výši členského příspěvku řádných členů a lhůtu k jeho zaplacení,

f)        potvrzuje přijetí nových členů a zánik členství.

 

Článek 7

Jednání Valné hromady

1.       Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok jinak dle potřeby, Valnou hromadu svolává Rada cechu.

2.       Na žádost nejméně 1/3 členů nebo KRK Cechu je Rada cechu povinna svolat Valnou hromadu tak, aby se konala do tří měsíců od doručení žádosti o její svolání. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady spolku sám.

3.       Rada cechu svolává Valnou hromadu vhodným způsobem (např. na webových stránkách Cechu, zasláním pozvánky poštou, elektronickou poštou SMS atd.). K platnému svolání Valné hromady postačí současné zveřejnění pozvánky. Pozvánka musí být zveřejněna a sdělena členům Cechu nejméně 14 dní před konáním Valné hromady.

4.       Pozvánka musí obsahovat:

a)       místo, den a čas konání Valné hromady,

b)       program jednání Valné hromady.

5.      Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání Valné hromady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Cechu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon zveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.  Se souhlasem Valné hromady se jí jako hosté mohou zúčastnit i další osoby.

6.      Valná hromada si určí pořadí projednávaných bodů a způsob hlasování.

7.      Valné hromadě předsedá a její jednání řídí předseda Cechu, nebo jím pověřená osoba. Předseda Cechu zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být uvedena jména a podpisy všech přítomných. K prezenční listině se připojí i plné moci zmocněnců. Po ukončení prezence Valná hromada zvolí zapisovatele, ověřovatele zápisu a nejméně dva skrutátory. Platnost prezenční listiny potvrzuje svým podpisem předsedající a zapisovatel.

8.      O konání Valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)      místo, čas konání a způsob, jakým byla Valná hromada svolána, kdo ji svolal,

b)      jméno předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele, skrutátorů a toho, kdo zahájil Valnou hromadu,

c)     chronologický průběh jednání se záznamem podstatných projednávaných věcí a vyslovených připomínek; písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu,

d)      rozhodnutí Valné hromady,

e)      protest člena nebo některého ze zástupců orgánů Cechu proti některému rozhodnutí, pokud

o to protestující požádá.

K zápisu se připojuje potvrzená prezenční listina, usnesení, která Valná hromada přijala a datum vyhotovení zápisu.

9.      Zápis podepisují předsedající, zapisovatel, jeho správnost potvrdí ověřovatel zápisu. Zápisy z jednání Valné hromady jsou přístupné všem členům Cechu.

 

Článek 8

Podmínky a výkon hlasovacího práva

1.      Každý Řádný člen Cechu má na Valné hromadě jeden hlas, hlasy všech členů Cechu mají stejnou váhu.

2.      Člen vykonává svá práva na Valné hromadě osobně, případně prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Zmocněncem nemůže být výkonný ředitel a členové Rady cechu, RK a KRK. Zastoupení více jak tří členů týmž zmocněncem je nepřípustné.

3.      Hlasování se běžně provádí aklamací, pokud se Valná hromada nedohodne jinak. Požádá-li o tajné hlasování k projednávanému bodu nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem i plnou mocí, hlasuje se tajně hlasovacími lístky.

  

Článek 9

Usnesení Valné hromady

1.      Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Cechu s hlasovacím právem.

2.      Není-li Valná hromada způsobilá usnášení ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, svolá Rada cechu nebo ten, kdo Valnou hromadu svolal, novou Valnou hromadu nejdříve do jedné hodiny

a nejpozději do 30-ti dnů od původního konání Valné hromady.

Opakovaná Valná hromada, bez zveřejnění na webových stránkách Cechu, musí mít nezměněný program jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů Cechu, avšak nemůže měnit stanovy Cechu.

Pokud je nutné změnit stanovy, musí být pozvánka zveřejněná na webových stránkách Cechu nejméně 10 dní před konáním opakované Valné hromady, musí mít nezměněný program jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů Cechu.

3.      Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato většinou přítomných hlasů v době usnášení. Ke zrušení Cechu se vyžaduje tříčtvrtinová většina všech členů Cechu s hlasovacím právem.

 

Článek 10

Rozhodování mimo Valnou hromadu

Členové Cechu mohou přijímat rozhodnutí i mimo Valnou hromadu. V takovém případě předloží Rada cechu návrh usnesení všem členům Cechu k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření (pro komunikaci lze použít poštu, elektronickou poštu, SMS). Nevyjádří-li se člen v této lhůtě, platí, že nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu řádných členů Cechu. Po uplynutí lhůty k vyjádření oznámí Rada cechu výsledky hlasování.

 

Článek 11

Rada cechu

1.      Rada cechu je statutárním orgánem Cechu, který řídí činnost Cechu v období mezi jednáními Valné hromady. Rada odpovídá za řádné hospodaření Cechu, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Cechu.

2.      Rada cechu rozhoduje a jedná jménem Cechu, a to prostřednictvím alespoň tří (pětičlenná rada) nebo čtyř (sedmičlenná rada) členů Rady cechu jednajících společně. Jménem Cechu podepisují alespoň tři (pětičlenná rada)nebo čtyři (sedmičlenná rada) členové Rady cechu společně tak, že k názvu Cechu připojí svůj podpis.

3.      Rada cechu má 5 nebo 7 členů (jejich počet určí schválený volební řád na Valné hromadě) volených Valnou hromadou z řádných členů na tři roky. Funkční období členů Rady cechu však neskončí dříve než zvolením nové Rady cechu.

4.      Rada cechu může některá svá oprávnění přenést na jiný orgán Cechu nebo zmocnit některého z členů Cechu k zastupování Cechu ve vyhrazených věcech.

 

Článek 12

Postavení a pravomoc Rady cechu

1.       Radě cechu přísluší:

a)       svolávat Valnou hromadu,

b)       vykonávat usnesení Valné hromady,

c)       předkládat Valné hromadě návrhy usnesení,

d)       sestavovat plán činnosti Cechu,

e)       rozhodovat o členství Cechu v jiných sdruženích,

f)        jmenovat a odvolávat výkonného ředitele,

g)       schvalovat přijetí nových členů Cechu,

h)       propůjčovat čestné členství Cechu,

i)         rozhodovat o dalších záležitostech Cechu, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu Cechu.

2.       Rada cechu odpovídá za svou činnost Valné hromadě. Rada cechu je povinna jednat s péčí řádného hospodáře.

 

Článek 13

Jednání Rady cechu

1.      Rada cechu se schází podle potřeby nejméně však jednou v kalendářním čtvrtletí. Schůze Rady cechu svolává a řídí předseda Cechu. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

2.      Pozvání na schůzi Rady cechu musí být písemné nebo v elektronické podobě, musí být odesláno před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to Rada cechu po svém svolání schválí. Předseda je povinen svolat do 30 dnů mimořádnou schůzi Rady, požádá-li jej o to nejméně polovina jejích členů, s udáním důvodu svolání a programu schůze.

3.       Rada cechu je schopna usnášení, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

Článek 14

Předseda a místopředseda Cechu

1.      Rada cechu volí ze svých členů předsedu Cechu, který je představitelem Cechu a místopředsedu Cechu, který jej v jeho nepřítomnosti zastupuje. Funkční období předsedy a místopředsedy Cechu je tříleté, neskončí dříve, než je za dřívějšího předsedu či místopředsedu zvolen nový. Opakovaná volba je možná.

2.      K výlučným kompetencím předsedy patří:

(a) vedení Valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

(b) svolání a vedení schůzí Rady Cechu,

(c) pracovní dohled nad zaměstnanci Cechu.

Předseda se řídí zákony ČR, stanovami Cechu a rozhodnutími Rady cechu a Valné hromady. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Rady cechu, výkonného ředitele, případně na další členy či zaměstnance cechu.

 

Článek 15
Postavení Kontrolní a revizní komise

1.      KRK je přezkumným orgánem Cechu pro podání řádného odvolání proti rozhodnutí Rady Cechu náležející do spolkové samosprávy, který přímo volí Řádní členové na VH. 

2.      KRK má 3 nebo 5 členů (a jejich počet určí schválený volební řád na Valné hromadě), které přímo volí Řádní členové na VH ze všech Řádných členů Cechu.

3.      Člen KRK musí být bezúhonná osoba, která není členem statutárního orgánu Cechu.

 

Článek 16
Činnost Kontrolní a revizní komise

1.      KRK zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který jejím jménem jedná a řídí jednání komise.

2.      KRK kontroluje plnění usnesení Valné hromady, hospodaření s finančními prostředky a majetkem Cechu a nejméně jedenkrát ročně podává zprávu v ústní i písemné podobě Valné hromadě.

3.      KRK rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy. Rozhodnutí provádí nezávisle na ostatních orgánech Cechu. Své rozhodnutí předkládá Radě cechu, která na jeho základě přezkoumá své původní rozhodnutí, které potvrdí nebo změní.

4.      Předseda KRK má právo účastnit se jednání Rady cechu s hlasem poradním nebo delegovat svého zástupce.

5.      KRK předkládá průběžně na jednání Rady cechu zprávu o výsledcích svých zjištění tak, aby Rada cechu mohla provést účinná a patřičná opatření. Výroční zprávu o kontrole plnění usnesení Valné hromady a o finančním hospodaření Cechu spolu s návrhy na opatření předkládá k projednání Radě cechu, poté ke schválení Valné hromadě Cechu.

 

Článek 17
Postavení Rozhodčí komise

1.      RK je přezkumným orgánem Cechu, který přímo volí řádní členové na VH. 

2.      RK má 3 nebo 5 členů (a jejich počet určí schválený volební řád na Valné hromadě) volených Valnou hromadou ze všech členů Cechu.

3.      Člen RK musí být starší 40-ti let, musí být členem Cechu minimálně 5 let a je bezúhonná osoba, která není členem  statutárního nebo kontrolního orgánu Cechu.

 

Článek 18
Činnost Rozhodčí komise

1.      RK zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který jejím jménem jedná a řídí jednání komise.

2.      Člen RK nesmí být osoba, která má vztah k projednávané věci.

3.      RK rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy.

4.      RK rozhoduje spory mezi členem a spolkem a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

5.      RK rozhoduje samostatně a její rozhodnutí je konečné.

 

Článek 19

Výkonný ředitel

1.       Výkonný ředitel je výkonným orgánem Cechu a je podřízen Radě cechu. Pokud jej Rada cechu písemně zmocní, zastupuje a jedná jménem Cechu. Je oprávněn zúčastňovat se schůzí Rady cechu s hlasem poradním.

2.      Výkonného ředitele jmenuje a odvolává Rada cechu. Podmínkou výkonu funkce výkonného ředitele není členství v Cechu.

3.      Výkonnému řediteli přísluší zejména:

a)       vykonávat usnesení Rady cechu,

b)       řídit běžné záležitosti Cechu,

c)       vykonávat působnost, kterou na něj Rada cechu přenesla,

d)       hospodařit s majetkem Cechu v souladu se schváleným rozpočtem a pokyny Rady cechu.

4.      Za činnost ve prospěch Cechu náleží výkonnému řediteli finanční odměna, o jejíž výši rozhoduje Rada cechu.

5.      Výkonný ředitel odpovídá Cechu za škodu, kterou jí způsobí porušením povinnosti při výkonu své funkce ve stejném rozsahu, jako odpovídá příkazník svému příkazci dle občanského zákoníku.

 

 Část III.

Členství v Cechu

 

Článek 20

Formy členství

Členství v Cechu se dělí na „Řádné, Přidružené, Čestné, Přítel, Senior a Junior cechu“. Členství v Cechu je dobrovolné. Je-li členem fyzická osoba, nepřechází členství na právního nástupce. Je-li členem právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán a členství přechází na právního nástupce.

 

Článek 21

Řádné členství

Řádným členem Cechu může být právnická i fyzická osoba provozující činnost v oboru malířství, lakýrnictví nebo tapetářství na základě platného živnostenského oprávnění, mající sídlo nebo místo podnikání na území České republiky, pokud Rada cechu nerozhodne jinak.

 

 

Článek 22

Přidružené členství a Senior cechu

Přidruženým členem nebo Seniorem cechu může být právnická nebo fyzická osoba, neprovozující výdělečně činnost malíře, lakýrníka nebo tapetáře s výjimkou škol.

 

Článek 23

Přítel cechu

Přítelem cechu může být právnická nebo fyzická osoba, která je pozvána na jednorázové nebo dočasné akce Cechu.

 

Článek 24

Junior cechu

Junior cechu může být právnická nebo fyzická osoba, která právě ukončila vzdělání v oboru a chce provozovat činnost v oboru malířství, lakýrnictví nebo tapetářství.

 

 

 

 

Článek 25

Vznik řádného, přidruženého, čestného členství, Seniora cechu, Přítele cechu a Juniora cechu

Členství vzniká rozhodnutím o přijetí za člena Cechu. O přijetí rozhoduje Rada cechu na základě písemné přihlášky.

 

 

Článek 26

Práva a povinnosti Řádných členů

1.        Všichni Řádní členové Cechu mají rovná práva a povinnosti.

2.        Každý Řádný člen má právo:

a)           účastnit se Valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se veškeré činnosti Cechu, uplatňovat návrhy a protinávrhy,

b)           volit a být volen do orgánů Cechu,

c)           podílet se na veškeré činnosti Cechu,

d)           využívat všech služeb a podpor poskytovaných Cechem,

e)           používat vedle svého označení znak Cechu.

3.        Povinnosti řádného člena:

a)      dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Cechu,

b)      respektovat rozhodnutí přijaté orgány Cechu,

c)      platit včas a ve správné výši roční členské příspěvky,

d)      poskytovat orgánům Cechu součinnost k naplňování poslání a cílů, zejména plněním úkolů, jimiž byl pověřen,

e)      informovat orgány Cechu o své činnosti v souvislosti se členstvím v Cechu.

 

Článek 27

Práva a povinnosti přidružených členů, Přátel cechu, Seniorů cechu a Juniora cechu

1.      Všichni přidružení členové, Přátelé cechu, Senioři cechu a Junioři cechu mají rovná práva a povinnosti.

2.      Každý přidružený člen, Přítel cechu, Senior cechu a Junior cechu má právo:

a)      účastnit se Valné hromady, 

b)      podílet se na činnosti Cechu,

c)      využívat služeb a podpor poskytovaných Cechem,

d)      používat vedle svého označení znak Cechu,

e)      Senior cechu může být volen do RK

3.      Povinnosti přidruženého člena, Přítele cechu, Seniora cechu a Juniora cechu:

a)      dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Cechu,

b)      respektovat rozhodnutí přijaté orgány Cechu,

c)      platit včas a ve správné výši roční členské příspěvky,

d)      poskytovat orgánům Cechu součinnost k naplňování poslání a cílů, zejména plněním úkolů, jimiž byl pověřen,

e)      informovat orgány Cechu o své činnosti v souvislosti se členstvím v Cechu.

 

Článek 28
Pozastavení řádného, přidruženého, čestného členství, Seniora cechu a Juniora cechu

1.      Ocitne-li se Řádný, přidružený a čestný člen nebo Senior a Junior cechu v prodlení se zaplacením ročního členského příspěvku do 31.12. příslušného roku, pozastavuje se jeho členství v Cechu na dobu, po kterou trvá toto prodlení.

2.      Členství v Cechu se dále pozastavuje na základě rozhodnutí Rady cechu o pozastavení členství, a to dnem doručení tohoto rozhodnutí členovi Cechu. Rozhodnutí o vyloučení člena Cechu, jehož členství bylo pozastaveno rozhodnutím Rady cechu, musí být učiněno na nejbližší Valné hromadě. Nebude-li návrh na vyloučení člena Cechu schválen KRK nebo nerozhodne-li Valná hromada nebo členové Cechu mimo Valnou hromadu o vyloučení člena Cechu ve lhůtě stanovené tímto odstavcem, nabývá člen Cechu veškerá práva spojená s členstvím v Cechu okamžikem zamítnutí návrhu na jeho vyloučení nebo okamžikem, kdy mělo být přijato rozhodnutí o jeho vyloučení.

3.      Po dobu pozastavení členství nenáleží členovi Cechu práva uvedená v těchto stanovách.

 

Článek 29

Čestné členství

1.      Čestným členem Cechu se může stát fyzická nebo právnická osoba na návrh Rady cechu za zvlášť významné služby ve prospěch cílů a rozvoje Cechu. Přiznání čestného členství potvrzuje Valná hromada.

2.      Na dobu nejdéle jednoho roku může Rada cechu propůjčit čestné členství osobám uvedeným v 1. odstavci tohoto článku. Propůjčením čestného členství nabývá osoba, jíž bylo členství propůjčeno, práva

a povinnosti uvedená v odstavci 3. a 4. tohoto článku. Čestné členství osoby, jíž bylo propůjčeno čestné členství, potvrzuje nejbližší Valná hromada

3.      Čestný člen má právo:

a)       být zván a účastnit se Valné hromady,

b)       vyjadřovat se k záležitostem Cechu a předkládat návrhy či připomínky,

c)       používat znak Cechu s označením Čestný člen.

4.      Čestný člen ctí:

f)       stanovy a vnitřní směrnice Cechu.

 

Článek 30

Zánik členství

1.      Členství v Cechu zaniká:

a)       písemným oznámením člena o vystoupení z Cechu,

b)       zánikem firmy nebo úmrtím člena,

c)       vyloučením člena Cechu na základě rozhodnutí Valné hromady učiněného na návrh Rady cechu, KRK a člena cechu

d)      zrušením členství při nezaplacení členského příspěvku člena (a to ani v dodatečné lhůtě do 31.12. příslušného roku) na základě rozhodnutí Valné hromady učiněného na návrh Rady cechu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

e)    pokud se vyloučený člen po rozhodnutí VH odvolá k RK a ta potvrdí správnost rozhodnutí Valné hromady.

2.      Je-li členství nepřetržitě pozastaveno po dobu delší než jeden rok, zaniká dnem uplynutí této lhůty.

 

Část IV.

Hospodaření Cechu

Článek 31

Hospodaření Cechu

1.      Cech prostředky na svou činnost získává zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, grantových projektů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2.      Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Cechu a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3.      Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Cechu. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4.      Pro účely hospodaření Cechu je zřízen běžný účet u banky. Dispoziční právo k tomuto účtu mají společně předseda Cechu, výkonný ředitel a případně pověřený člen Rady cechu.

5.      Cech odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

6.      Cech hospodaří na základě ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou. O hospodaření Cechu je vedena evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 (v platném znění) o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za způsob vedení účetnictví a jeho správnost odpovídá výkonný ředitel, který má uzavřenou smlouvu o hmotné zodpovědnosti.

7.      Výdaje Cechu jsou určeny ke krytí nákladů souvisejících s činností Cechu, a to zejména na:

a.              vzdělávací, propagační a další akce,

b.             zajištění a distribuci informačních materiálů,

c.              pronájem místností,

d.             náhrady členům orgánů Cechu,

e.              odměňování členů a zaměstnanců Cechu,

f.               k financování dalších činností souvisejících s posláním Cechu.

 

Část V.

Závěrečná ustanovení

 

Článek 32

Seznam členů

1.      Cech vede seznam svých členů, a to samostatně pro Řádné členy a firmy, které již nejsou v Cechu, Čestné členy, Přidružené členy, Seniory cechu, Kandidáty na řádné členství a Juniory cechu. Výkonný ředitel cechu určený Radou cechu zapíše individuálního kandidáta do seznamu kandidátů neprodleně po obdržení vyplněné přihlášky do spolku. Do seznamu řádných členů je člen přesunut po schválení Radou cechu
Výmaz Řádného člena ze seznamu členů provede výkonný ředitel neprodleně po potvrzení Radou cechu, že členství zaniklo. Zároveň je tato firma zapsána do seznamu firem, které již nejsou řádnými členy Cechu

Výkonný ředitel cechu zapíše Čestného člena do seznamu neprodleně po podpisu smlouvy o spolupráci a po schválení Radou cechu. Výmaz Čestného člena provede neprodleně po potvrzení Radou cechu, že členství zaniklo či bylo ukončeno.

               Výkonný ředitel cechu zapíše Přidruženého člena do seznamu neprodleně po obdržení vyplněné přihlášky do spolku. Výmaz Přidruženého člena ze seznamu členů provede neprodleně po potvrzení Radou cechu, že členství zaniklo.

               Výkonný ředitel cechu zapíše Juniora cechu do seznamu neprodleně po obdržení vyplněné přihlášky do spolku. Výmaz Juniora cechu ze seznamu členů se provede neprodleně po potvrzení Radou cechu, že členství zaniklo. Do seznamu členů můžou být zapsány tyto údaje: Název firmy, jméno, IČ, DIČ, adresa, region, telefon, fax, e-mail, web, fotografie člena a odbornost člena. Z různých cechovních akcí jsou zveřejňovány dokumentační fotografie a videa. Každý kandidát, Řádný člen, Čestný člen, Přidružený člen, Senior cechu a Junior cechu podpisem přihlášky či smlouvy o spolupráci souhlasí se zveřejněním těchto údajů o firmě, fotografií a video záznamů.

2.      Seznam členů je přístupný všem návštěvníkům veřejného seznamu na internetových stránkách www.CMLT.cz a www.CECHmal.cz a dalších stránkách cechu.

 

Článek 33

Závěrečná ustanovení

1.      Členové spolku neručí za závazky spolku.

2.      Členům volených orgánů Cechu nesmí být upřena účast na žádném cechovním jednání na jakékoliv úrovni.(vyjma jednání KRK a RK).

3.      V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4.      Tyto stanovy jsou doplňovány „Směrnicemi cechu“ (Vnitřní řád).

5.      Cech může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady. Pokud se bude rušit spolek, veškerý majetek spolku bude rozdělen mezi řádné a senior členy a výkonného ředitele.

6.      Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí Valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou vloženy na příslušný rejstříkový soud.

7.      Tyto stanovy nabývají platnosti, kdy byly předloženy a schváleny Valnou hromadou.

8.      Stanovy nabývají účinnosti, kdy byly vloženy na příslušný rejstříkový soud.

 

Cechu bylo přiděleno IČ: 266 02 032.

 

Dne 29.8.2002 byly původní stanovy Cechu zaregistrovány na Ministerstvu vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/51 066/02-R

Toto je nová verze stanov s úpravami dle NOZ zákon č.89/212 Sb. od roku 2015 schválená na VH dne 24.2.2018.

 

Cech a aktuální stanovy jsou zapsány v Obchodním rejstříku (spolkový rejstřík), spisová značka oddíl L vložka 12982 vedená u Městského soudu v Praze.

 

 

Předseda cechu Radomil Konečný :                    ...........................................................

 

 

 

Místopředseda cechu Michal Rousek :                ...........................................................

 

 

 

Člen Rady cechu Josef Čermák :                        ...........................................................  

 

 

 

Výkonný ředitel Cechu Pavel Žatečka: ...........................................................