Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417

Směrnice cechu - „Vnitřní řád Cechu“ (veškeré uváděné částky jsou včetně DPH)

 

1, Etický řád členů Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

a)     člen Cechu za svoji práci zodpovídá a přijímá takovou finanční odměnu, která odpovídá dobrým mravům a není podbízivá.

b)     člen Cechu respektuje zaměstnance svých kolegů – („nelanaří“).

c)     člen Cechu se chová zodpovědně k životnímu prostředí a dílu jiných profesí.

d)     člen Cechu při výkonu své činnosti dodržuje a respektuje v ČR a EU platné zákony, vyhlášky a nařízení.

e)     člen Cechu dbá na dobré jméno své i Cechu, vyvaruje se takových jednání a prohlášení, která by činnost Cechu znevážila.

f)      člen Cechu vykonává dohodnuté práce a služby na co nejvyšší odborné úrovni s cílem zajistit vysokou technicko-ekonomickou kvalitu díla při dodržování technologických postupů.

g)     člen Cechu respektuje důvěrný charakter informací, které získal o klientovi.

h)     člen Cechu zachází s údaji o ostatních členech Cechu jako s důvěrnými.

i)      člen Cechu dbá na zvyšování svých odborných znalostí a dovedností.

j)      člen Cechu využívá pro účely reklamy výsledky své vlastní práce

k)     člen Cechu neusiluje neetickými prostředky o převzetí zakázky, kterou řádným způsobem získal jiný uchazeč, který nemá problémy s jejím plněním

l)      člen Cechu se vyvaruje účelové kritiky jiného podnikatele, případně jeho konkrétní práce, pokud nemá kritiku podloženou důkazy.

m)   člen Cechu dbá toho, aby nebyly úmyslně poškozovány zájmy ostatních členů.

n)     členu Cechu se doporučuje vést své zaměstnance, osoby spolupracující a pracovně jemu podléhající tj. brigádníky, OSVČ, pracující důchodce atd. v duchu cechovních ustanovení platících pro členy Cechu ve vztahu k zákonům, práci, pracovním postupům a technologiím i zákazníkům, neboť i tito lidé jsou zprostředkovaně přes člena Cechu reprezentanty Cechu, veřejností jsou tak vnímáni.

o)     pokud bude členovi Cechu nařízen výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, je povinen o této skutečnosti obratem informovat vedení Cechu. Nařízení výkonu trestu odnětí svobody členovi Cechu je důvodem pro pozastavení členství v Cechu.

p)     člen Cechu může být v ČR členem pouze v jedné profesní organizaci stejného zaměření (malířství, lakýrnictví, natěračství a tapetářství).

q)     konkurenční klauzule: Člen Cechu se zavazuje, že po dobu dvou roků po ukončení členství v Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR se zdrží výkonu činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.
V případě porušení tohoto závazku zaplatí částku ve výši desetinásobku ročního členského příspěvku. Zaplacením peněžité částky závazek zaniká. Po dobu trvání členství může Cech od této dohody (konkurenční klauzule) odstoupit.

r)      člen Cechu nesmí zneužít a využít informací získaných od jednoho „Partnera – Čestného člena Cechu“ vůči jinému „Partneru Cechu“.

s)      veškeré aktivity, kdy někdo z členské základny jedná jménem cechu na úřadech, u čestných členů a dalších (například zajišťování a přijímání sponzorských darů, příspěvků apod.), musí být nahlášeny na sekretariát a následně uděleno oprávnění k jednání (Radou cechu nebo sekretariátem).

2, Postup při přijímání členů                                      

a)     uchazeč vyplní a podepíše přihlášku

b)     k přihlášce doloží: referenční list o provedených pracích, živnostenský list na řemeslo Malíř, Lakýrník, Natěrač, Tapetářů, výpis z obchodního rejstříku či jiný firemní doklad, doklad o minimální roční fakturaci ve výši

100 000,-- Kč za malířské, lakýrnické nebo tapetářské práce.

c)     věrohodně doloží vlastnictví výučního listu v oboru kandidáta nebo jeho zaměstnance, doklad o zkoušce z úplné profesní kvalifikace, případně o 6 letech praxe v oboru.

d)     povinně doloží fotografii v elektronické podobě.

e)     získá podepsané doporučení od dalšího člena Cechu nebo cechovní skupiny.

f)      vše doručí na místní cechovní skupinu (případně sekretariát), která se vyjádří k přijetí a doporučí či nedoporučí přijetí kandidáta Radě cechu.

g)     sekretariát zveřejní jméno a další údaje o kandidátovi na členství na cechovním webu a v podporovaném časopise.

h)     kandidátem na členství musí být žadatel minimálně 2 měsíce, maximálně 1 rok od přijetí přihlášky.

i)      uvedení nepravdivých údajů při přijímacím řízení je důvodem pro okamžité ukončení přijímacího řízení i členství v Cechu.

j)      kandidát na řádného člena musí do dvou měsíců od podání přihlášky dodat všechny podklady a zaplatit vstupní i členský příspěvek.

k)     pokud nebude kandidát přijat za řádného člena, bude mu členský příspěvek vrácen.

l)      vstupní příspěvek je nevratný (kryje náklady na přijímací řízení atd.).

m)   nepřijatý kandidát může znovu požádat o členství nejdříve po 3 letech od jeho zamítnutí.

3, Postup při ukončení členství

a)     vystupující člen vyplní výstupní list a vyrovná veškeré pohledávky (včetně členských příspěvků).

b)     vrátí členský průkaz a cechovní list.

c)     okamžitě ukončí používání cechovních symbolů (logo, název atd.).

d)     sekretariát provede zápis do evidence členů, kteří ukončili činnost v Cechu.

e)     bývalý člen může opětovně žádat o členství v Cechu po 3 letech. Platí opět vstupní poplatek, k tomu jednorázový nevratný příspěvek určený Cechu ve výši 10 000,--Kč, pokud VH nerozhodne jinak.

f)      opakovat vstup do Cechu lze pouze jedenkrát.

g)     v případě, že po ukončení členství bude zjištěno, že bývalý člen použil nebo používá i nadále indicie Cechu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

4, Postup při přerušení členství

a)     člen podá písemnou žádost s odůvodněním místní cechovní skupině (pokud tato není, tak přímo Radě cechu).

b)     cechovní skupina předá žádost s vlastním doporučením či nedoporučením Radě cechu.

c)     Rada cechu na základě písemné žádosti rozhodne o přerušení členství.

d)     proti rozhodnutí Rady cechu je možnost odvolání ke Kontrolní a revizní komisi (dále jen KRK).

5, Řešení nekvalitní práce

a)     při stížnosti občana (nebo člena) na práci člena Cechu, vyšle Rada cechu zástupce Cechu, který stížnost na místě prověří a zprávu o šetření předá Radě cechu.

b)     každá stížnost musí být přijata písemně.

c)     při řešení stížností může Rada cechu spolupracovat s cechovní skupinou nebo jiným členem, případně si najmout třetí odborně k tomu způsobilou osobu.

d)     proti konečnému stanovisku se lze odvolat ke KRK.

6, Pomoc při úmrtí řádného člena Cechu jeho rodině              

a)     pokud bude doložen na sekretariát doklad o úmrtí řádného člena Cechu do jednoho měsíce, bude uznán nárok na vyplacení příspěvku.

b)     příspěvek činní 5 000,-Kč, bude vyplacen ihned hotově nebo převodem z účtu na uvedený kontakt.

c)     nárok na příspěvek vzniká po pěti letech členství v Cechu.

d)     v případě organizace, kde není jednoznačný majitel, toto ustanovení pozbývá platnosti.

e)     toto ustanovení neplatí při pandemii, přírodní katastrofě a teroristickém útoku.

7, Pomoc při narození dítěte řádného člena Cechu              

a)     příspěvek na narozené dítě (snížení členského příspěvku) činí 5 000,-Kč, bude vyplacen hotově nebo převodem z účtu na uvedený kontakt.

b)     kopii rodného listu dítěte doloží člen Cechu do jednoho měsíce od narození dítěte.

c)     nárok na příspěvek vzniká po dvou letech členství v Cechu.

d)     v případě organizace, kde není jednoznačný majitel, toto ustanovení pozbývá platnosti.

8, Pomoc při úrazu řádného člena Cechu na cechovní akci

      a) pokud utrpí řádný člen Cechu úraz při cechovní akci a jeho pracovní neschopnost přesáhne 3 měsíce, může
           Rada cechu navrhnout odškodnění až 5 000,- Kč, pokud o to člen požádá.

9, Náhrady členům Cechu související s propagací, rozvojem a činností Cechu

a)     - cestovní náhrady      - dle kilometrů a výpočtem průměrné spotřeby dle TP, ceny PHM a opotřebení.

                                - paušálně 5,-Kč/km.

b)     ztráta času – 1 000,-Kč za den činnosti – při vyslání na akci Cechem (min. 4 hodiny práce).

c)     jednání Rady cechu, KRK a RK – 1 000,-Kč za den (min. 4 hodiny práce).

d)     mimořádná odměna – na základě návrhu schvaluje a uděluje Rada cechu.

e)     občerstvení a ubytování při zasedání Rady cechu, KRK a RK zajišťuje sekretariát v potřebném množství.

10, Kontaktní místa

a)     příspěvek do Cechu za jednu prodejnu činí 3 000,- Kč pro nečlena Cechu.

b)     příspěvek do Cechu za jednu prodejnu činí 0,- Kč pro člena Cechu.

c)     řetězce prodejen se mohou stát i partnery Cechu.

11, Vstupní poplatek do Cechu

a)     nově vstupující členové jsou povinni uhradit vstupní poplatek. Tento poplatek je jednorázový a nezbavuje vstupujícího člena povinnosti uhradit členský příspěvek. Výši vstupního poplatku schvaluje Valná hromada.

b)    vstupní poplatek činí 1 000,- Kč.

12, Příspěvky

a)     členský příspěvek (platí se každý rok ve výši schválené Valnou Hromadou).

b)     členský příspěvek „řádného člena“ činí 3 000,- Kč na jeden kalendářní rok.

c)     Řádnému členu, který se fyzicky zúčastní VH, bude členský příspěvek snížen o 500 Kč jako náhrada za náklady spojené s účastí na VH.

d)     při podání přihlášky do Cechu po 30.06. bude členský příspěvek pro daný rok snížen o 50%.

e)     členský příspěvek je splatný do 31.5. případně ve zkušební době kandidáta.

f)      za každý následující i započatý měsíc nezaplacení členských příspěvků bude připočtena pokuta 100 Kč ke schválené výši členského příspěvku.

g)     po neuhrazení příspěvků do 31.12. téhož roku, je člen odpojen z diskusního fóra, je mu pozastaveno členství a vymáhání dluhu bude následně předáno právní kanceláři.

h)     členské příspěvky „senior cechu“ činí 500,-Kč.

i)      členské příspěvky „přítele cechu“ činí 0,- Kč.

j)      členské příspěvky „juniora cechu“ činí 0,- Kč.

k)     členský příspěvek „přidruženého člena“ (SOU atd.) je 1 500,- Kč.

l)      ve zvláštních případech a na základě písemné žádosti může Rada cechu rozhodnout i jinak.

13, Činnost KRK a Rady cechu

a)     Rada cechu řeší záležitosti týkající se profesního chodu spolku a nepřísluší ji řešit osobní spory členů.

b)     vždy do konání řádné Valné hromady provede inventuru majetku Cechu.

c)     každou stížnost přijmout písemně.

d)     spolupracovat při řešení stížností s Radou cechu a členy Cechu.

e)     v případě rovnosti hlasů při hlasování Rady cechu a nebo KRK má předseda nebo jeho zástupce dva hlasy.

f)      Rada cechu a KRK může na svá jednání přizvat i další členy (příprava nových kandidátů).

g)     v případě odstoupení člena Rady cechu nebo KRK postupuje na jeho místo automaticky další z kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, které získal při volbách na Valné hromadě. Případně je možné volit chybějící členy na nejbližší VH.

14, Cechovní skupiny

a)     cechovní skupina může vzniknout, pokud bude mít tři a více členů.

b)     ze svého středu si zvolí vedoucího cechovní skupiny, kterého nahlásí na sekretariát.

c)     v případě potřeby si volí místní radu.

d)     vedoucí cechovní skupiny musí mít možnost e-mailové komunikace.

e)     Cechovní skupina doporučuje přijetí nových členů.

f)      Cechovní skupina si organizuje svou vlastní činnost ve spolupráci se sekretariátem Cechu.

g)     z jednání cechovních skupin se doporučuje posílat zápis na sekretariát.

h)     zřízení a ukončení působnosti a cechovní skupiny schvaluje Rada cechu.

i)      vedoucího a zástupce cechovní skupiny schvaluje Rada cechu na návrh cechovní skupiny.

15, Disciplinární řád

a)     pro posouzení mimořádných událostí, porušení stanov a vnitřního řádu, může Rada cechu udělit některá z těchto opatření:

·       výtku

·       důtku s výstrahou

·       pozastavení členství 

Tato opatření ukládá na písemný návrh člena Cechu, cechovní skupiny, KRK nebo na základě vlastního rozhodnutí Rada cechu.

b)     porušení členských povinností s účinky podle předchozích odstavců nelze projednat, jestliže uplynula doba 6 měsíců ode dne, kdy k porušení povinností došlo.     

c)     proti kterémukoliv z opatření uvedených v odst. a), jakož i proti návrhu na vyloučení se může dotčený člen odvolat ke KRK.

16, Závěrečná ustanovení

a)     při nedodržování technologických postupů a porušování vnitřního řádu Cechu může Rada cechu pozastavit členství člena v  Cechu a Valné hromadě dát návrh na jeho vyloučení z Cechu.

b)     proti rozhodnutí cechovní skupiny se může člen do 30-ti dnů odvolat u Rady cechu.

c)     pokud je možné se odvolat ke KRK proti rozhodnutí Rady cechu, tak je to nutné učinit do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí členu Cechu.

d)     jako první den započítávaný do rozhodné doby se bere 10 den po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou evidenci Cechu.

e)     výjimky z ustanovení vnitřního řádu řeší vždy Rada cechu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Člen Cechu uděluje tímto Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. souhlas ke zpracování osobních údajů, které Cechu poskytl, a to pro účely nabízení jakýchkoliv produktů v rozsahu předmětu podnikání a činnosti Cechu, používání fotografií i videosekvencí pro zveřejnění činnosti Cechu v médiích, na www stránkách a v seznamu členů.