Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaČlánky / InformacePODROBNOSTI K NĚKTERÝM ZMĚNÁM ZÁKONŮ V OBLASTI  ZAMĚSTNANOSTI

PODROBNOSTI K NĚKTERÝM ZMĚNÁM ZÁKONŮ V OBLASTI  ZAMĚSTNANOSTI

13.8.2009 - Slevy na pojistném na sociální zabezpečení
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Daňová uznatelnost nákladů na vzdělávání
Jak uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení

V rámci souboru tzv. protikrizových zákonů, který obsahoval opatření ke zmírnění dopadů finančních problémů na firmy a zaměstnance, byly přijaty následující právní úpravy, které v minulých dnech vstoupily v účinnost.

 

 PODROBNOSTI K NĚKTERÝM ZMĚNÁM ZÁKONŮ V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

www.amsp.cz

 

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Daňová uznatelnost nákladů na vzdělávání

Jak uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení

 K některým změnám zákonů v oblasti zaměstnanosti

 V rámci souboru tzv. protikrizových zákonů, který obsahoval opatření ke zmírnění dopadů finančních problémů na firmy a zaměstnance, byly přijaty následující právní úpravy, které v minulých dnech vstoupily v účinnost.  

 

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení

Úprava provedena zákonem č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. srpna 2009.  Uvedenou právní úpravou jsou nově zavedeny dočasné slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato opatření jsou jako „slevy na pojistném“ a „mimořádná sleva na pojistném“.  Účelem těchto opatření je snížit vedlejší náklady práce tím, že se zlevní náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými příjmy a přispět k udržení zaměstnanosti.  Podstatou slev na pojistném je snížení pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavateli. Toto snížení je konstruováno ve výši 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy a vyměřovacím základem zaměstnance. Uvedená právní úprava má dočasný charakter a to do konce roku 2010 s tím, že poprvé náleží za měsíc srpen 2009. Pokud jde o mimořádnou slevu na pojistném, jde o doplňující právní úpravu, která umožňuje, aby zaměstnavatelé mohli uplatňovat slevu na pojistném za podmínek uvedených v režimu slevy na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2009 přede dnem účinnosti tohoto zákona (tj. za leden až červenec 2009).     

Vzhledem k právní úpravě vyžadující i specifické postupy zaměstnavatelů, je k jejímu obsahu podána dále samostatná informace. 

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Úprava provedena zákonem č. 217/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 20. července 2009 (uvedená právní úprava je obsažena v části druhé tohoto zákona – novela zákona č. 118/2000 Sb.). Novelou zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je nově stanovena zejména úprava rozhodného období, za které mohou zaměstnanci uplatnit své mzdové nároky. Nové rozhodné období zahrnuje kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh, a dále tři kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a tři kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Úpravou rozhodného období dochází i k jeho celkovému prodloužení.

S ohledem na specifickou situaci, která nastala v závěru loňského roku zejména v oblasti sklářského průmyslu, upravuje zákon v přechodném ustanovení odlišnou úpravu pro zaměstnance, na jejichž zaměstnavatele byl v období od 1. září loňského roku do dne nabytí účinnosti tohoto zákona podán insolvenční návrh nebo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení. Tito zaměstnanci, pokud nemohli podat žádost o uspokojení mzdových nároků, protože nesplňovali podmínky stanovené dosavadní právní úpravou, avšak splňují podmínky stanovené novou právní úpravou, budou moci žádost o uspokojení svých mzdových nároků podat ještě do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro posuzování takto podaných žádostí je odlišně upraveno i rozhodné období, které by zahrnovalo kromě měsíce, ve kterém byl podán insolvenční návrh nebo vyhlášeno moratorium, i šest následujících měsíců. Účelem této úpravy je minimalizovat vzniklé sociální dopady. 

Daňová uznatelnost nákladů na vzdělávání

Úprava provedená zákonem č. 216/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění provádějících předpisů a některé další zákony s účinností od 20. července 2009.  Z nové právní úpravy vyplývá, že pro daňově uznatelné náklady jsou též považována nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo na rekvalifikaci zaměstnanců podle právní úpravy upravující zaměstnanost. Z přechodných ustanovení novely uvedeného zákona vyplývá, že postup lze použít již za zdaňovací období započaté v roce 2009. 

Jak uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení

Dnem 1. srpna 2009 vstoupil v účinnost zákon č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pro zaměstnavatele nově institut slevy na pojistném na sociální zabezpečení a mimořádnou slevu na pojistném. Cílem uplatnění slev na pojistném je zlevnit náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými příjmy, a tím přispět k udržení zaměstnanosti v období řešení dopadů hospodářské krize.  Opatření „Slevy na pojistném“ je dočasně omezeno obdobím do konce roku 2010 a poprvé bude náležet za měsíc srpen 2009.  Za měsíce leden až červenec 2009 mají zaměstnavatelé nárok na “Mimořádnou slevu na pojistném“, která přinese zaměstnavatelům výraznou jednorázovou úsporu na nákladech.

Z uvedené právní úpravy i z informací České správy sociálního zabezpečení zaměstnavatel uplatní úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ a „Příloha k Přehledu za měsíc srpen 2009“, který zpracovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nový tiskopis (doplněný o slevy na pojistném) je dostupný na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/.

Nový Přehled se použije poprvé pro výkaz pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009 a Příloha k přehledu za kalendářní měsíc srpen 2009 se použije pouze jednorázově při podání Přehledu za tento kalendářní měsíc v souvislosti s uplatněním tzv. mimořádné slevy na pojistném. Uplatnit slevu na pojistném je právo zaměstnavatele, nikoliv jeho povinností. Úhrn slev na pojistném může uplatnit na předepsaném tiskopisu jen do dne splatnosti pojistného za příslušný kalendářní měsíc, tj. úhrn slev na pojistném za měsíc srpen 2009 a mimořádnou slevu na pojistném za měsíce leden až červenec 2009 do 20. září 2009, úhrn slev na pojistném za měsíc září 2009 do 20. října 2009 atd. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, nemůže ji uplatňovat dodatečně, ani zpětně.

Nárok na slevu na pojistném má zaměstnavatel za každého zaměstnance:

• který je účasten nemocenského pojištění, 

• který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru – pro rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než 27 100 Kč, 

• jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc, 

• jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění).

 

Při souběhu více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele lze uplatnit slevu pouze jednou, vyměřovací základy ze všech zaměstnání se sečtou. Nárok na slevu na pojistném nemá zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace, nebo vůči němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek, a to od prvního dne kalendářního měsíce, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance od kalendářního měsíce, kdy byla doručena výpověď nebo uzavřena dohoda o rozvázání pracovního vztahu anebo bylo učiněno vyrozumění o skončení pracovního poměru ve zkušební době. Výše slevy na pojistném v kalendářním měsíci za jednotlivého zaměstnance činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy (se zaokrouhlením na celé stokoruny směrem nahoru) a vyměřovacím základem zaměstnance. Nejvýše však činí 25 % jeho vyměřovacího základu. Takto vypočtená sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Za zaměstnance, jehož vyměřovací základ se rovná 1,15 násobku průměrné mzdy nebo je vyšší, se tedy sleva neposkytuje.  Mimořádná sleva na pojistném se stanoví jako úhrn slev na pojistném za kalendářní měsíce leden až červenec 2009 za splnění výše uvedených podmínek v jednotlivých měsících a náleží pouze za zaměstnance, u nichž zaměstnání trvalo k 31. srpna 2009, přičemž se přihlíží ke všem zaměstnáním, která trvala v těchto kalendářních měsících. Z informací ČSSZ vyplývá, že podrobné informace ke slevám na pojistném a k jejich uplatnění lze získat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. V návaznosti na výše uvedené a pro úplnost této informace se dále uvádí, že uvedeným zákonem č. 221/2009 Sb. bylo též změněno ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). V tomto ustanovení byl doplněn odstavec 13 tak, že při výpočtu základu daně se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, kterými si zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného. 

 

AMSP ČR, 7.8.2009

Cech malířů a lakýrníků ČR - Nýdlová Barbora, 13.8.2009, 09:49

zpět | nahoru