Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaČlánky / InformaceRozvoj a implementace NSK

Rozvoj a implementace NSK

15.10.2012 - Dovolujeme si Vás pozvat k přečtení premiérového čísla newsletteru NSK2. Níže je celý projekt stručně představen a popsán

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NSK

 

Slovo úvodem

Vážení, jsem potěšen, že Vás, představitele zaměstnavatelů, mohu přivítat jako čtenáře newsletteru, který je zaměřen na Národní soustavu kvalifikací (NSK), o níž Vás chceme touto formou pravidelně informovat.
NSK je zákonem zavedený a garantovaný systém, umožňující zaměstnavatelům formalizovaně popsat kvalifikační požadavky na jednotlivé pozice ve firmě. To Vám umožní za přispění úřadů práce a vzdělavatelů získat připraveného zaměstnance s potřebnými znalostmi a dovednostmi. Zároveň Vám zaměstnavatelům NSK umožňuje podílet se i na hodnocení a ověřování osob, které se dle takto nastavených standardů chtějí certifikovat.
Máte-li jako zaměstnavatelé, personalisté, vzdělavatelé nebo certifikační a zkušební autority dojem, že by Vám při vaší práci pomohl jednotný a provázaný systém s oporou v zákoně, věříme, že Národní soustava kvalifikací je právě tím systém, který oceníte.

Václav Hořejší
                                                ředitel Národního ústavu pro vzdělávání


Newsletter ke stažení
ZDE (dokument Adobe PDF)ZDE

 

Rozhovor s Danou Šatavovou

Projekt NSK2 je tu proto, aby řešil nerovnováhu na trhu práce. Je proto důležité, aby se do projektu zapojilo co nejvíce firem, které poskytnout důležité podklady pro tvorbu konkrétních profesních kvalifikací. Tím pak v samém důsledku pomohou hlavně sobě, protože na trhu práce najdou kvalifikované zaměstnance, které pro chod své firmy potřebují.

Jednou z firem, která se již aktivně zapojila, je například JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s. Její HR managerky Dany Šatavové jsme se proto ptali, jaký přínos má projekt pro jejich firmu.

S jakými problémy se na trhu práce nejčastěji potýkáte?
Na trhu práce nás nejvíce trápí kvalifikace kandidátů. Naše společnost je jednou z mála textilních společností, která v České republice zůstala. A tomu bohužel odpovídá i teoretická a praktická příprava v rámci školského systému. Kromě Technické university v Liberci a její Textilní fakulty příprava pro textilní obory v naší zemi skoro neexistuje.

Jaké jsou Vaše důvody pro aktivní účast v projektu NSK2 a vstup do Sektorové rady?
Důvodem vstupu je především zvýšit možnost textilního vzdělávání pro naše zaměstnance a zájemce o zaměstnání v naší firmě. Naše firma oslavuje tento rok 200 let od svého založení a pro mnohé z našich zaměstnanců je práce v naší společnosti rodinnou tradicí předávanou z generace na generaci. Chceme všem zájemcům tuto možnost přiblížit a vytvořit rámec vzdělávání, který by byl dostupný pro všechny.
Vzhledem k našim mnohaletým zkušenostem v oblasti výroby textilií jsme schopni NSK2 a Sektorové radě poskytnout velmi cenný materiál pro přípravu jednotlivých profesních kvalifikací, a tím i věrohodný podklad pro další instituce pro tvorbu vzdělávacích programů, které, jak věříme, budou do budoucna vytvářeny právě s přihlédnutím k požadavkům deklarovaným zaměstnavateli v rámci NSK.

Jaká očekávání od NSK v tuto chvíli máte?
Je to především umožnit a zjednodušit vzdělávání textilních specialistů.

Jaké změny si myslíte, že projekt přinese obecně zaměstnavatelům v ČR?
Doufám především v to, že projekt do budoucna přinese pozitivní změny celému systému vzdělávání v ČR, ať už se budeme bavit o dalším či počátečním vzdělávání. Čili věřím, že přinese možnost vzdělávat zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v oborech, které zaměstnavatelé opravdu potřebují a dle pravidel a osnov, které pomáhali budovat.
Zaměstnavatelé potřebují kandidáty, kteří dostanou teoretické vzdělání v oboru, ve kterém daný zaměstnavatel působí, a které pak může být rozvíjeno praktickým vzděláváním přímo v provozovnách jednotlivých firem. Teoretické znalosti by měl mít kandidát již ze školy, popř. z jiných forem vzdělávání, které mohou být nabídnuty právě díky NSK2. S kvalifikovanými zaměstnanci se tak firmy mohou zaměřit na výrobu a vývoj a peníze ušetřené za teoretickou přípravu svých zaměstnanců mohou investovat do zvyšování své konkurenceschopnosti na trhu. Ale toto se stane pouze v případě, že projekt bude dobře fungovat a že o něm budou mít zaměstnavatelé informace.
Možnosti, které NSK2 nabízí, je třeba více propagovat. Například naše firma se k tomuto projektu a k členství v sektorové radě dostala opravdu náhodou a pouze díky úsilí několika málo lidí, kteří o této možnosti vědí více. Zaměstnavatelé by možnosti, které jim NSK2 nabízí, určitě uvítali a využili, ale nejdříve o nich musí vědět.

 

 

Národní ústav pro vzdělávání a NSK2

nuv.jpg

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je přímo řízenou organizací MŠMT. Vznikl v roce 2011 sloučením původně tří samostatných institucí – Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství.

Ústav se věnuje nejenom počátečnímu vzdělávání ve školách, ale také dalšímu (celoživotnímu) vzdělávání pro dospělé. Mezi nejviditelnější úkoly NÚV patří vymezování obsahu vzdělávání od mateřských po střední školy. Do kurikulárních dokumentů, tzv. rámcových vzdělávacích programů, promítáme požadavky společnosti na zajištění uplatnitelnosti absolventů v osobním, společenském i profesním životě. Klíčovou aktivitou tak je logicky i zjišťování toho, co k onomu kýženému úspěchu v životě vede. V oblasti zjišťování vzdělávacího obsahu zabezpečujícího profesní uplatnitelnost tak NÚV úzce spolupracuje se těmi nejpovolanějšími – zaměstnavateli a jejich sdruženími, s úřady práce. Po vstupu do EU jsme s MŠMT (díky prostředkům z ESF) připravili projekt Národní soustava kvalifikací, který nastavuje systém spolupráce státu, vzdělavatelů a zaměstnavatelů v oblasti celoživotního učení. NÚV pro MŠMT budování NSK metodicky a organizačně zajišťuje, zároveň je pověřen vedením NSK, kterou má MŠMT v gesci ze zákona. Zásadní však je, že se do procesu vymezování uplatnitelných kvalifikací (a tedy zprostředkovaně i obsahu vzdělávání) povedlo velmi výrazně zapojit zaměstnavatele, a to prostřednictvím sektorových rad, provozovaných konsorciem HK ČR, SP ČR a firmou TREXIMA. S hlavním posláním NÚV pak souvisejí i všechny další aktivity – pomoc školám při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich zavádění do výuky, poradenství žákům a jejich rodičům při volbě vzdělávací dráhy a pedagogicko-psychologické poradenství.

Ing. Jan Peška
                                                                      systémový koordinátor – zástupce hlavního manažera

 

 

NSK2 v regionech

Při zavádění celého projektu do praxe je nezbytná úzká spolupráce se zaměstnavateli. A jak zajišťujeme, aby se relevantní informace o projektu NSK2 dostaly k těm správným lidem?

Využíváme tzv. „zpětnovazebných konzultantů“, kteří firmy osobně navštěvují, aby mohli  personalistům a dalším kompetentním osobám vysvětlit, jak mohou projekt NSK2 efektivně využívat v praxi. Osobní kontakt je totiž pro další rozvoj celého projektu NSK2 neocenitelný. Regionální tým, složený se zpětnovazebných konzultantů, získává v terénu informace o využívání NSK2, na které pak může realizační tým pružně reagovat.

Zpětná vazba je důležitá například v momentě, kdy personalisté zjistí, že nějaká kvalifikace není na trhu práce dostupná.  Konzultanti jsou v úzkém kontaktu se sektorovou radou, kde se potřeby zaměstnavatelů v regionech řeší a firmy jsou jejich prostřednictvím zase o krůček blíže ke kvalifikovaným zaměstnancům.  

Bc. Martina Turinská

 

 

NSK2 v systému celoživotního vzdělávání

Česká republika zvýšila účast dospělých na dalším vzdělávání ze 7,5 % v roce 2010 na 11,4 % v roce 2011, a tím překročila průměr Evropské unie pohybující se kolem 8,9 %.

Co stojí za tímto úspěchem? Nepochybně postupné naplňování strategického plánu celoživotního učení, na jehož základě je systematicky a koncepčně rozvíjena oblast dalšího vzdělávání, zvyšována informovanost dospělých o možnostech jejich zapojení do dalšího vzdělávání a podporována jejich motivace k celoživotnímu učení.
Většina české populace si již velmi dobře uvědomuje, že nevystačí celý svůj profesní život se vzděláním získaným ve škole, že udržet se na trhu práce do vysokého věku znamená stále na sobě pracovat, tedy profesně se dále rozvíjet a zvyšovat svou kvalifikaci. 
Jedinečným nástrojem nabízejícím získání celostátně uznávaných profesních kvalifikací je systém Národní soustava kvalifikací (NSK) budovaný na reálných požadavcích trhu práce. Systém garantovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí možnost získání kvalifikace bez nutnosti návratu do školy a díky úzké spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a podnikatelskou sférou propojuje svět vzdělání se světem práce. 
Tvorba NSK je přibližně v polovině celého zamýšleného projektu. Jako vše, co se rodí a postupně vzniká, má svá úskalí, na kterých je potřeba ještě pracovat, kvalitativně je rozvíjet a dotvářet. Nelze než poděkovat a držet palce obrovskému týmu nadšenců z řad podnikatelské i státní sféry, aby na konci tohoto revolučního projektu vznikl funkční systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání tolik potřebný pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Věra Kolmerová
                                                            řed. odb. vyššího odborného a dalšího vzdělávání

 

 

10x o Národní soustavě kvalifikací

 Pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. Významným faktorem přitom je, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, aby byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní. Teprve tak se vytváří a udržuje skutečná kvalifikace potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové dráze.
  • Stát má zájem na vybudování systému profesních kvalifikací, vychází se ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
  1. Na vzniku profesních kvalifikací se podílejí sami zaměstnavatelé. Zapojení jsou specialisté ze všech oblastí světa práce.
  2. NSK propojuje počáteční a další vzdělávání (od SOŠ po rekvalifikace). Nenahrazuje se stávající vzdělávací systém, ale vytváří se systémový rámec s provázáním na trhem práce.
  3. Každý má šanci získat i v dospělosti profesní kvalifikaci na to, co už dávno dělá. Jde o výsledek, nikoliv cestu, která k němu vede. Ověřují se kompetence a nikoliv způsob jejich získání.
  4. Sjednocujeme popis profesních kvalifikací pro zaměstnavatele. Buduje se jednotný systém pravidel udělování dokladů o kvalifikaci v jednotlivých oborech.
  5. NSK nabízí jasnější orientaci pro personalisty. Ti mohou certifikace dle NSK zařadit do svých rozvojových plánů pro zaměstnance.
  6. Zaměstnavatelé, stát i vzdělavatelé spolupracují. Standardy, říkají co má daný člověk splňující příslušnou kvalifikaci umět, jaký má být způsob ověření jeho kvalifikace, kdo je příslušná autorizovaná osoba oprávněná ověřovat dosažení dané odborné způsobilosti atd.
  7. Profesní kvalifikace podle NSK má smysl. Pro některé obory neexistuje adekvátní počáteční vzdělávání. Jiné profese mají dokonce kvalifikační zkoušky jako podmínku výkonu činnosti. Certifikát opravňuje provozovat všechny regulované živnosti.
  8. Zaměstnavatelé znají, že plánovat je potřeba. Cílem je mít správný počet správně kvalifikovaných zaměstnanců, ve správné kvalitě, ve správném regionu, ve správném sektoru, ve správném čase.
  9. Historie NSK. Soustava se buduje od roku 2005, první etapu zahájil Národní ústav pro vzdělávání. NSK je projekt MŠMT a řešitelské konsorcium tvoří HK ČR, SPD a TREXIMA, s. r.o.

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR - Topolančino, 15.10.2012, 13:37

zpět | nahoru